УКР РУС ENG 
   

Угода про співробітництво між Українською Православною Церквою та Міністерством внутрішніх справ УкраїниУгода про співробітництво між Українською Православною Церквою та Міністерством внутрішніх справ України

14 травня 2010 р.
м. Київ      
                                                                                                            

Українська Православна Церква, далі - "УПЦ", в особі Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви Володимира, який діє на підставі Статуту Української Православної Церкви, з однієї сторони, та Міністерство внутрішніх справ України, далі — "МВС", в особі Міністра внутрішніх справ України Могильова Анатолія Володимировича, який діє на підставі Положення про Міністерство внутрішніх справ України, з другої сторони, далі разом за текстом - "Сторони", керуючись вимогами чинного законодавства України, дійшли спільної згоди укласти цю Угоду про співробітництво між Українською Православною Церквою та Міністерством внутрішніх справ України, далі - "Угода", про наступне:
 
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1 Предметом цієї Угоди є співробітництво сторін на засадах прозорості, професійності з метою координації зусиль щодо реалізації завдань, спрямованих на відродження духовності, заснованої на традиційних моральних цінностях, що є найважливішим чинником благополуччя й безпеки суспільства.

1.2. Особливу стурбованість як в УПЦ, так і в МВС викликають такі явища, як тероризм, екстремізм, корупція, наркоманія, аморальність, ріст безпритульності й правопорушень з боку неповнолітніх; спрямована проти особистості діяльність тоталітарних, деструктивних сект, сатанистских культів, а також інші негативні тенденції, які базуються на помилковому розумінні волі й прав людини як уседозволеності й розбещеності.

1.3. Співробітництво МВС з УПЦ дозволить використовувати потужний духовний потенціал, яким володіє Православ'я, для захисту культурної, духовно-моральної спадщини, історичних традицій, що, безсумнівно, буде сприяти зміцненню стабільності, подоланню погрози духовної деградації народу, зниженню рівня злочинності в країні.
 
2. ПОРЯДОК ВЗАЄМОВІДНОСИН СТОРІН

2.1. Сторони будують свої відносини на принципах рівності, повноти, своєчасності виконання обов'язків і взаємної відповідальності.

2.2. В офіційних взаємовідносинах Сторін їх можуть представляти уповноважені представники в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.3. До діяльності, що відповідає напрямкам співробітництва Сторін, передбаченим цією Угоди, віднесено захист культурної, духовно-моральної спадщини, історичних традицій, зміцнення стабільності, подолання погрози духовної деградації народу, зниження рівня злочинності в країні.

2.4. З метою виконання та реалізації завдань, спрямованих на відродження духовності, заснованої на традиційних моральних цінностях Сторони мають право у межах, передбачених чинним законодавством України, запрошувати .до співробітництва інші установи, підприємства та організації, незалежно від форми власності та видів підпорядкування, 'залучати до співробітництва фізичних осіб, створювати наукові та допоміжні робочі групи, ради для проведення нарад щодо реалізації основних завдань та цілей цієї Угоди.
 
3. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН

3.1. Сторони з метою вдосконалення організаційно - та інформаційно-правового забезпечення, в межах компетенції та у рамках напрямків співробітництва здійснюють заходи шляхом:

- узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з питань свободи совісті та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі освіти, підтримання постійного діалогу із церквами та релігійними організаціями, більш ефективного використання їх потенціалу;

- запобігання правопорушенням та злочинності у сфері свободи совісті та віросповідання, в тому числі в дитячому середовищі;

- проведення заходів загальнонаціонального значення, присвячених пам'ятним подіям в історії Української держави;

- створення належних умов для відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності;

- розроблення методичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення та подолання негативних наслідків щодо релігії та церкви;

- організація взаємодії з іншими установами та організаціями з питань подолання духовної деградації народу та зниженню рівня злочинності.

3.2. З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони в межах своєї компетенції дійшли спільної згоди створити Координаційну Раду під спільним головуванням голови комісії по взаємодії з МВС архіреєм призначеним Священним Синодом та уповноваженої особи призначеної наказом Міністра внутрішніх справ
України.

3.3. Проведення превентивно-інформаційної діяльності з питань протидії бездоглядності, безпритульності, торгівлі людьми, їх втягненням в заняття проституцію, порнографією, наркоманією та підвищення загального рівня суспільної моралі шляхом:

- пастирського та просвітницького піклування про неповнолітніх, в тому числі в приймальниках розподільниках для дітей та ізоляторах тимчасового тримання;

- створення та розповсюдження соціальної реклами із зазначених питань;

- участь Сторін в інформаційно-просвітницьких заходах, що проводяться державними структурами, міжнародними, громадськими та релігійними організаціями;

- підвищення рівня правової обізнаності населення щодо негативного впливу на їх свідомість діяльності сект, сатанинських культів, а також інших негативних тенденцій шляхом проведення лекцій та регулярного висвітлення даної тематики в засобах масової інформації;

3.4. Видання інформаційної, науково-популярної та навчально-методичної літератури, посібників, бюлетенів тощо з вищевказаних питань.

3.5. Проведення духовно моральної та психологічної реабілітації осіб, що виконували та виконують оперативно-службові завдання в екстремальних умовах, а також членів їхніх родин.

3.6. В рамках дії цієї Угоди Сторони в межах компетенції зобов'язуються здійснювати організаційні заходи.

3.7. З метою підвищення рівня морально-духовної освіти працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів і слухачів освітніх установ 'органів внутрішніх справ, Сторони в межах компетенції дійшли спільної згоди здійснити організацію курсів і факультативів при навчальних закладах УПЦ для зазначеної категорії осіб, на добровільній основі.
 
4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Сторони зобов'язуються надавати одна одній необхідну методичну та консультативну допомогу з питань, визначених у рамках цієї Угоди.

4.2. З метою координації зусиль щодо реалізації завдань, спрямованих на відродження духовності, заснованої на традиційних моральних цінностях, що є найважливішим чинником благополуччя й безпеки суспільства, сприяти одна одній в організаційно - та інформаційно-правовому забезпеченні.

4.3. Надавати одна одній консультативно-методичну допомогу з метою плідного співробітництва в межах, передбачених цією Угодою.
 
5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

5.1. Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами, реєстрації у МВС та і діє до 31.12.2012 року.

5.2. Чинність цієї Угоди припиняється внаслідок закінчення строку, на який її було укладено.

5.3 Термін дії цієї Угоди може бути пролонгований за взаємною згодою Сторін на тих же самих умовах та на той же самий термін.

5.4. Обов'язковою умовою пролонгації відносин, що витікають з цієї Угоди, є обмін Сторонами листами про зазначене, але не пізніше ніж за ЗО (тридцять) календарних днів до припинення терміну дії цієї Угоди.

5.5 Кожна із Сторін має право у будь-який момент припинити дію цієї Угоди в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону за 10 днів до припинення її дії.
 
6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Будь-які зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін, виключно у порядку та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

6.2. Ця Угода укладена українською мовою у трьох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких зберігаються у МВС, третій - в УПЦ.

6.3. Зміст цієї Угоди є інформацією для службового користування і не може надаватись або розголошуватись будь-яким особам без отримання відповідного дозволу на це іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

6.4. Сторони гарантують, що ця Угода не порушує права та інтереси третіх осіб, а її виконання буде здійснюватися у повній відповідності до вимог чинного законодавства України про міліцію.

6.5. Ця Угода не покладає на Сторін будь-яких фінансових зобов'язань та не впливає на зобов'язання, що випливають з інших договорів(угод, контрактів), учасниками яких є Сторони.

6.6. Ця Угода не є цивільно-правовим або господарсько-правовим зобов'язанням і не породжує для Сторін цивільних та/або господарських обов'язків встановлених
чинним законодавством України.
 
7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Від МВС України: генерал-майор міліції Анатолій Могильов

Від Української Православної Церкви: Блаженніший Митрополит Володимир
 

Комментировать

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Украинская Православная ЦерковьОбратная связь: presschurch@gmail.com