УКР РУС ENG 
   

Митрополит Мінський і Слуцький Філарет, Патріарший Екзарх Всієї Білорусі, Голова Синодальної Богословської Комісії Руської Православної Церкви, доктор богослов’я >>>

>>&srcURL=http://archive.orthodox.org.ua/">

Дисертаційне дослідження архієпископа Львівського і Галицького Августина, поза всяким сумнівом, посідає виняткове місце в обширній уніатиці, накопиченій за багато століть. Незважаючи на значне число робіт, присвячених проблемам унії, комплексне вивчення питань еклезіології унії ще не стало предметом спеціального розгляду, хоча саме таке обговорення може поглибити і розширити об’єктивне розуміння феномену унії, як в зарубіжній, так і у вітчизняній історіографії. Аналіз богословських аспектів теми вкрай важливий.

Саме подібний підхід робить тему дисертаційного дослідження не лише науково значущою, але і політично актуальною. Йдеться про можливості розв’язання конфліктної ситуації в Україні, що склалася на Заході, про розуміння того, що і Православна Церква, і католицизм на рубежі століть опинилися перед лицем наростаючого натиску секуляризму і ісламського фундаменталізму, що усе більш активізується. У ситуації, що складається, православні і католики не можуть не усвідомлювати необхідності об'єднання спільних зусиль в протистоянні спільним викликам і вирішенням спільних завдань. Проте перешкодою на шляху до діалогу повстає проблема прозелітизму і, як її окремий випадок, питання про унію. Ось чому для її подолання необхідна об'єктивна оцінка уніатства — феномену, який знову загострив православно-католицькі стосунки і, практично, відкинув їх до того рівня, який існував до II Ватиканського собору.

Новизна результатів дисертації визначається тим, що вона є одним з небагатьох спеціальних досліджень, присвячених комплексному вивченню розвитку уніатства як пропонованої католицизмом моделі досягнення церковної єдності і розгляд її в богословському аспекті. Наукову новизну представляє вивчення особливостей католицького віровчення, які були покладені в основу ідеї церковної унії: ролі католицького вчення про папський примат; розвитку уніатства як католицької моделі досягнення церковної єдності і тих змін, які відбувалися в погляді Римської курії на проблему унії, дослідженні сучасного погляду Католицької Церкви на унію і її місця в православно-католицьких стосунках; вивчення зв’язку сучасної екуменічної стратегії Ватикану з ідеологією уніатства. Міра новизни результатів і наукових положень, які сформульовані і, по суті, винесені автором на захист, визначаються також і тим, що значна частина використаних при написанні дисертації матеріалів вперше вводиться в науковий обіг. Зокрема, великий інтерес представляє аналіз офіційних документів Католицької Церкви XIX – початку XXI століття, зроблених в третій і четвертій главах дисертації.

Підсумки дослідження архієпископа Львівського і Галицького Августина значною мірою по-новому висвітлюють специфічні особливості католицького богослів’я, які стали передумовами ідеології уніатства; історичну ретроспективу формування уявлень про папський примат в Західній Церкві, що став ядром ексклюзивної екклесіології католицизму і основою ідеології уніатства; історичні умови і чинники, під впливом яких в Католицькій Церкві формувалася і розвивалася модель унії для досягнення церковної єдності; специфічні особливості окремих, найбільш значних церковних уній, укладених православними з Католицькою Церквою в різні історичні епохи; уявлення Католицької Церкви про досягнення церковної єдності в новий і новітній період церковної історії, збереження уніатства як основи цих уявлень; проблеми пошуку ідентичності в сучасному уніатстві. Обґрунтованість і достовірність завершальних висновків, які сформульовані в дисертації, визначаються широкою джерельною та історіографічною базою, критичним відношенням до джерел і дослідницької літератури дисертанта, використанням в дисертації різних методів дослідження, а також професійним вмінням автора вести науково-дослідну роботу. Завершальні висновки автора стосовно наукової сумлінності і обґрунтованості не викликають сумнівів.

У кандидатській дисертації вперше зроблена спроба розглянути проблему уніатства не лише в ретроспективно-історичному, але і в богословському аспекті. Робота дозволяє заповнити прогалини у вивченні православно-католицьких стосунків як минулого, так теперішнього часу. Вміст дисертації, її основні положення і отримані результати є особистим вкладом дисертанта. Вони можуть бути використані при написанні узагальнювальних і спеціальних праць, підручників і методичних посібників з порівняльного богослів'я, а також церковної історії.

Аналіз дисертаційного дослідження, дозволяє констатувати: композиція роботи добре продумана, дисертація відрізняється стрункістю побудови і логікою викладу. В кінці кожної глави робляться короткі висновки, до яких приходить дисертант в результаті дослідження конкретних сюжетів.

Розмірковуючи над висновками дисертанта, мимоволі згадується думка відомого російського богослова – слов’янофіла А.С. Хом’якова: «Унія можлива з Римом: у Православ’ї можлива лише єдність.
 

Комментировать

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Украинская Православная ЦерковьОбратная связь: presschurch@gmail.com