УКР РУС ENG 
   

УВАГА. З 25 по 27 жовтня у Києві пройдуть Четверті Покровські Міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання «Тисячолітні традиції просвіти під покровом Премудрості Божої»ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У ІV ПОКРОВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ
МІСІОНЕРСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЧИТАННЯХ
«ТИСЯЧОЛІТНІ ТРАДИЦІЇ ПРОСВІТИ ПІД ПОКРОВОМ ПРЕМУДРОСТІ БОЖОЇ»

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Бла-женнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, з 25 по 27 жо-втня 2011 року відбудуться ЧЕТВЕРТІ ПОКРОВСЬКІ МІЖНАРОДНІ МІСІОНЕР-СЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЧИТАННЯ «ТИСЯЧОЛІТНІ ТРАДИЦІЇ ПРОСВІТИ ПІД ПОКРОВОМ ПРЕМУДРОСТІ БОЖОЇ»

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЧИТАНЬ:

Секція 1: Духовно-моральні освітні проекти: перспективи розвитку.
(«Біблійна історія і християнська етика» в освітньому просторі України).
Секція 2: Православна місія: завдання та шляхи реалізації.
Секція 3: Християнське виховання в недільних школах: від теорії до практики.
Секція 4: Молодь і Церква: точки дотику.
Секція 5: Церква і медицина: суперечка і співпраця.
Секція 6: Християнське свідчення в інформаційному просторі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 1 в рамках 1-ї секції: Православні освітні проекти - презентація підру-чників, посібників, навчальних планів, програм, методичних розробок, робочих зо-шитів з предметів духовно-морального спрямування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 2 в рамках 3-ї секції: презентація проекту «Концепція сучасної неді-льної школи».

Відкриття Читань відбудеться 25 жовтня о 10-00 в актовому залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка (вул. Мельникова, 36/1).
26 жовтня о 10-00 розпочнеться робота в секціях за вказаними вище напрям-ками.
27 жовтня о 10-00 відбудеться заключне пленарне засідання та урочисте за-криття Читань.
Анкети учасників та заявки на виступи просимо надсилати до 15 жовтня 2011 року.
Робочі мови Читань — українська, російська, англійська.

За підсумками роботу форуму буде видано традиційну збірку наукових праць. Якщо Ви бажаєте виступити з доповіддю або повідомленням, просимо надсилати тези в електронному вигляді на нашу електронну адресу, або факсом. При прибутті на Читання електронний текст доповіді слід передати до Оргкомітету (в разі, якщо буде подано лише друкований примірник доповіді чи повідомлення, він не буде на-друкований у збірці наукових праць!).

Виступ на пленарних засіданнях відбувається тільки за особистим запрошен-ням Оргкомітету. Бажаючі виступити в секційних засіданнях із повідомленнями чи доповідями мають в обов’язковому порядку подати до оргкомітету тези або повний текст виступу не пізніше 15 жовтня.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді і повідомлення у випа-дку їхньої невідповідності темі Читань, порушення норм християнської етики, і в інших випадках. Без попереднього ознайомлення Оргкомітету із тезами доповіді чи повідомлення учасник не допускається до виступу.

Організаційний комітет забезпечує учасників Читань щоденним обідом. Про-живання та проїзд — за рахунок учасників або організації, яка їх направляє.

Адреса для листування:
01015, Україна, м. Київ-15, вул. Лаврська 15, корпус 70-А, Місіонерський відділ (з обов’язковою приміткою «ІV Покровські читання»).
Електронна адреса: pokrov2011@i.ua та pokrov_2011@ukr.net
Форма заявки та докладна інформація розміщені на сайті Місіонерського від-ділу: www.rokim.org.ua
Факс: +38 044 280 48 59
Довідки за телефоном: +38 044 255 12 34 та +38 044 280 48 59
ВИМОГИ ДО ТЕЗ

До розгляду беруться тексти доповідей, повідомлень і тез, які відповідають наступ-ним вимогам і містять необхідні елементи:

Назва статті (ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по центру сторінки)

Прізвища авторів та ініціали (для духовенства сан, ім'я, прізвище) — не більше п'яти

Назва установи, яка направляє роботу на Читання

У основному тексті бажана наявність вступу, мети, матеріалів і методів дослідження (якщо представляються дані власного дослідження), огляд літератури, результати дослі-дження та їхнє обговорення, висновки або підсумки, перспективи подальших розробок. Для доповідей бажані реферати об'ємом не більше 0,5 сторінки.

Публікація повинна відображати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргу-ментовані відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті мають бути всі необхід-ні пояснення.

Таблиці і ілюстрації. Малюнки подаються лише в тому випадку, коли отримані ре-зультати неможливо відображати в таблицях. Графіка повинна мати високу чіткість, ма-люнки чорно-білі (відтінки сірого). Малюнки надаються в форматі *.jpg, фото, — в *.jpg або *.tiff окремими файлами і в тексті.

Список літератури оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» з нової сторінки після закінчення основного тексту публікації, без скорочень. Автори подаються за алфавітом (спочатку кирилицею, потім латиницею), або в порядку появи посилань у тексті. Посилання в тексті відзначають-ся цифрами в квадратних дужках. У списку літератури дозволяються скорочення лише на-зв таких міст — К. (Київ), М. (Москва), Л. (Ленінград), Спб. (Санкт-Петербург), P. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).

Статті або тези мають бути представлені в 1 примірнику в друкованому вигляді і 1 екземплярі на електронному носії (флеш-карта, CD-, DVD-диски).

Об'єм доповідей — від 6 до 10 сторінок, повідомлень — від 1 до 3 сторінок, тез — не більше 1 сторінки.
Текст доповіді, повідомлення або тез набирається в текстовому редакторові Мiсrоsoft Word 97–2007. Розмір шрифту 14 пт, основний шрифт — Times New Roman; у разі використання додаткових шрифтів вони мають бути представлені на електронному носії. Параметри абзацу: 1,5 інтервал без переносів, відступ абзацу — 1,25 см. Поля з усіх боків по 20 мм. Електронний варіант тексту має бути збережений у файлі *.doc (Microsoft Word 97–2003), або *.docx (Microsoft Word 2007). Назва файлу, що містить текст доповіді, виступу або тез, повинна містити прізвище першого автора і перші три слова назви допові-ді — все латиницею, без будь-яких розділових знаків (наприклад: П. П. Іваненко. Роль і значення «Монастирської педагогіки» у формування національного менталітету. — Файл має бути названий: Ivanenko Rol’ i znachennia.doc).
Оргкомітету Четвертих Покровських міжнародних
місіонерсько-просвітницьких Читань

АНКЕТА УЧАСНИКА
прохання заповнювати Анкету друкованими літерами, або з використанням принтера чи друкарської машинки

Сан (для духовенства)_______________________________________________________________
Прізвище: _________________________________________________________________________
Ім'я _______________________________________________________________________________
По батькові ________________________________________________________________________
Дата народження «_____» ________________ 19____ р.
Освіта світська _____________________________________________________________________
Освіта духовна _____________________________________________________________________
Учений ступінь, звання ______________________________________________________________
Членство в творчих спілках __________________________________________________________
Єпархія, область ___________________________________________________________________
Повна назва місця роботи, посада (місце служіння) _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Участь в роботі секції (відзначити «+»):

 Секція 1: Духовно-моральні освітні проекти: перспективи розвитку.
(«Біблійна історія і християнська етика» в освітньому просторі України).
 Секція 2: Православна місія: завдання та шляхи реалізації.
 Секція 3: Християнське виховання в недільних школах: від теорії до практики.
 Секція 4: Молодь і Церква: точки дотику.
 Секція 5: Церква і медицина: суперечка і співпраця.
 Секція 6: Християнське свідчення в інформаційному просторі.
 ПРЕЗЕНТАЦІЯ 1 в рамках 1 секції: Православні освітні проекти - презентація підручників, посібників, навчальних планів, програм, методичних розробок, робочих зошитів з предме-тів духовно-морального спрямування.
 ПРЕЗЕНТАЦІЯ 2 в рамках 3 секції: презентація проекту «Концепція сучасної недільної школи».

Тема можливої доповіді (до 15-20 хвилин) або повідомлення (5 хвилин)


Домашня адреса (з індексом)

Телефон: дом. (_____) _____________; моб. (_____) _____________; роб. (_____) _____________
Е-mail


Дата заповнення «____»____________2011 р.


Підпис і прізвище _____________________________________________________________________


Коментувати

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Українська Православна ЦеркваЗворотний зв’язок: presschurch@gmail.com